Korets Vedtekter

Korets Vedtekter, sist gang justert årsmøte mars 2019

 KRISTIANSAND DOMKORS VEDTEKTER

§ 1   NAVN

Korets navn er Kristiansand Domkor, koret er tilknyttet Kristiansand Domkirke.

 

§ 2   FORMÅL

Kristiansand Domkor skal, i samsvar med vår kirkes bekjennelse og ordning, ved deltakelse i gudstjenester og gjennom konsert- og turnévirksomhet, fremføre kirkesang i dens forskjellige former på et høyt musikalsk nivå.

 

§ 3   MEDLEMSSKAP

Styret fastsetter rammer for inntak av nye medlemmer. Innen disse rammer kan alle som dirigenten finner musikalsk skikket, og som gir sin tilslutning til korets vedtekter og retningslinjer, bli medlem. Sangere kan normalt stå som medlem fra 18 til 60 år, og kan av dirigenten innvilges forlenget medlemskap med årlig prøvesang.

Æresmedlemskap tildeles kun til medlemmer og andre som har gjort en ekstraordinær innsats over tid, kunstnerisk og/eller administrativt/praktisk. Æresmedlemskap tildeles av et enstemmig styre og utnevnes på årsmøtet eller ved en annen festlig anledning.

 

§ 4  ÅRSMØTET

Årsmøtet er korets øverste myndighet og består av korets medlemmer. Det avholdes innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig senest fire uker før møtet. Saker til behandling innmeldes styret skriftlig senest tre uker før årsmøtet.  Saksliste utdeles medlemmene senest en uke før årsmøtet.  Sakslisten skal inneholde saker nevnt i sjette ledd samt de saker som innmeldes styret. Styrets leder forestår konstituering av årsmøtet.  Konstituering innebærer godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen, samt et tellekorps bestående av to medlemmer. Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelikhet foretas ny votering.  Dersom denne votering ikke fører frem, avgjør årsmøtets leder saken med sin dobbeltstemme.

Alle personvalg skal foretas skriftlig. Når det bare foreligger en kandidat ved et valg, kan skriftlighet fravikes. Ved stemmelikhet i personvalg avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtets oppgaver:

 1. godkjenne styrets årsberetning.
 2. godkjenne resultat- og balanseregnskap.
 3. behandle styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram.
 4. drøfte og vedta særlig viktige saker som blir forelagt årsmøtet via styret
 5. fastsette kontingent og vedta vedtekter.
 6. velge styre.
 7. velge offentlig godkjent revisor og fastsette revisors godtgjørelse.
 8. ved valg oppnevne valgkomite.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom 1/3 av medlemmene eller et flertall i styret eller leder ønsker det.  Tidsfrister nevnt i annet ledd vil da være henholdsvis tre uker, to uker og en uke.

 

§ 5   VALGKOMITE

Valgkomiteen har 3 medlemmer og en funksjonstid på ett år. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet på det antall kandidater som trengs for å erstatte de som går ut av styret. Dette vil vanligvis være følgende :

Leder – 1 kandidat, Styremedlemmer – 2 kandidater,

Varamedlemmer – 2 kandidater, Valgkomite – 3 kandidater.

Valgkomiteen avgir innstilling til styret på valg av komiteer.

 

§ 6  STYRET

Styret består av leder, 4 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer.
Disse velges av årsmøtet. I tillegg sitter Domkantor og ett styremedlem valgt av Domkirkens menighetsråd i styret. Funksjonstid til styremedlemmene som er valgt av årsmøter er: Leder og varamedlemmer 1 år, de øvrige styremedlemmene 2 år.
Styret velger selv nestleder og sekretær, engasjerer regnskapsfører og oppnevner representanter til råd og utvalg der det vil være aktuelt å delta.»

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede.  Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant tilstedeværende medlemmer.  Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret har ansvaret for den daglige drift og ledelse av Kristiansand Domkor og avgjør alle saker som ikke er tillagt årsmøtet.

Blant styrets oppgaver og ansvar:

1. Ansvar for økonomiske og administrative saker.
2. Fastsette rammer for opptak av nye medlemmer,
ajourføre medlemsarkiv samt føre medlemsprotokoll.
3. Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og styrets årsberetning
samt sette opp resultat og balanseregnskap
4. Ansette/engasjere regnskapsfører og
andre lønnede/engasjerte medarbeidere.

 

§ 7  KUNSTNERISK LEDELSE

Korets dirigent er kunstnerisk leder og har alene ansvaret for den musikalske ledelsen.

 

§ 8    Forpliktelser/prokura

Styrets leder forplikter Kristiansand Domkor med sin underskrift og representerer koret utad vedrørende saker som angår daglig drift

 

 

§ 11   Vedtektsendringer

Forandringer i vedtektene til Kristiansand Domkor kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.  Forslag til endringer fremlegges skriftlig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.  Årsmøtet kan ikke gjøre andre endringer i vedtektene enn de forslag som er gjort kjent for medlemmene på ovennevnte måte.

 

§ 12   Oppløsning

Kristiansand Domkor kan oppløses av årsmøtet med minst 3/4 flertall. Dersom koret innstiller sin virksomhet, skal domkantor med kirkesjefen som revisjonsmyndighet forvalte korets aktiva med sikte på at virksomheten gjenopptas.   Dersom virksomheten ikke er gjenopptatt innen et tidsrom av fem år, kan midlene anvendes til det formål menighetsrådet i samarbeid med domkantor finner mest i overensstemmelse med disse vedtekters § 2.

 

 

RETNINGSLINJER FOR KRISTIANSAND DOMKOR

For at Kristiansand Domkor, i samsvar med vår kirkes bekjennelse og ordning, ved deltakelse i gudstjenester og gjennom konsert- og turnévirksomhet, skal kunne fremføre kirkesang i dens forskjellige former på et høyt musikalsk nivå, er det vesentlig å legge vekt på:

 

 • at alle medlemmer møter presis til alle prøver og ekstraprøver
 • at man gir beskjed om fravær i så god tid som mulig. Fravær på prøver og ekstraprøver meldes til den i styret som fører protokoll. Fravær på gudstjenester og konserter samt generalprøver meldes til dirigent.
 • at det må søkes permisjon for mer enn tre ukers fravær. Skriftlig permisjonssøknad sendes styret. Skulle et kormedlem opparbeide fravær ut over tre uker uten at protokollfører og dirigent gis beskjed om årsaken, skal styret – i samarbeid med dirigenten – sende varsel om eksklusjon til medlemmet før slik eksklusjon foretas. Dette for å gi medlemmene anledning til å rette opp situasjonen. Her må utvises rimelig skjønn fra styrets og dirigentens side.
 • at medlemmene viser lojalitet overfor alle arrangementer (gudstjenester, konserter, større turer m.m.) dersom ikke vektig grunn hindrer dette.

 

Medlemskap i Kristiansand Domkor innebærer også

 •  at dirigenten kan be om ny prøvesang når han finner det nødvendig.
 • at den enkelte i enhver korsammenheng er seg bevisst at en representerer Domkirken menighet.
 • at man stiller så vel forberedt som mulig til konserter og prøver.
 • at dirigenten innkaller til ny prøvesang når en sanger søker om forlenget medlemskap.
 • at en sanger som vil oppnå aldersgrensen i løpet av semesteret, plikter å gi beskjed til dirigenten om dette ved semesterstart.
 • at et medlem normalt takkes av ved semesterslutt, i forbindelse med et sosialt arrangement.